Znaki informacyjneD-1

Znak D-1 " droga z pierwszeństwem " oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.


T-6a

T-6b

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.D-2

Znak D-2 " koniec drogi z pierwszeństwem " oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.D-3

Znak D-3 " droga jednokierunkowa " oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku.T-22

Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje,

że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
D-4a

Znak D-4a " droga bez przejazdu " oznacza początek drogi bez przejazdu.D-4b

Znak D-4b " wjazd na drogę bez przejazdu " oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.D-5

Znak D-5 " pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni " oznacza,

że kierujący przejeżdżają (przechodzą) przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.D-6

Znak D-6 " przejście dla pieszych " oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.D-6a

Znak D-6a " przejazd dla rowerzystów " oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.D-6b

Znak D-6b " przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów " oznacza występujące obok siebie miejsca wskazane znakami D-6 i D-6a.


Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b

jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących (wjeżdżających).D-6

D-6b

T-27
     Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka

T-27   wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.


D-7

D-8

Znak

D-7 " droga ekspresowa " oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej;

koniec drogi ekspresowej oznaczony jest znakiem

D-8 " koniec drogi ekspresowej ".D-9

D-10

Znak

D-9 " autostrada " oznacza początek lub kontynuację autostrady;

koniec autostrady oznaczony jest znakiem

D-10 " koniec autostrady ".D-7

D-9


T-28
     Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka

T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą pobierana jest opłata.


D-11

D-12

        Znaki:

   D-11 " początek pasa ruchu dla autobusów ",
   D-12 " pas ruchu dla autobusów "

oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.


Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis " TAXI " oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.
D-13

Znak D-13 " początek pasa ruchu powolnego " oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nie osiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.D-14

Znak D-14 " koniec pasa ruchu " oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku;

znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.D-7

D-8

D-9

D-10

D-13

D-14

T-1a

Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13 lub D-14 tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku (końca) drogi lub pasa ruchu.D-15

D-16

D-17

        Znaki:

D-15 " przystanek autobusowy ",
D-16 " przystanek trolejbusowy ",
D-17 " przystanek tramwajowy "


oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.D-18

Znak D-18 " parking " oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych.

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka :


T-23e


T-23e  oznacza, że na parkingu dopuszczony jest także postój przyczep kempingowych,


T-30

T-30  wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t,


T-3a


T-3a  wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.D-18a

Znak D-18a " parking - miejsce zastrzeżone " oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.D-18b

Znak D-18b " parking zadaszony " oznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.D-18

D-18b

T-29

Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.D-19

Znak D-19 " postój taksówek " oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych.


D-20

Znak D-20 " koniec postoju taksówek " oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek;

jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.


Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis " Bagażowe " wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych.
Znaki informujące o wskazanych na znakach obiektach znajdujących się przy drodze :

D-21 " szpital", D-21a " policja ",
D-22 " punkt opatrunkowy", D-23 " stacja paliwowa ",

(umieszczony w dolnej części znaku napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów)
D-23a " stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów ", D-24 " telefon ",
D-25 " poczta ", D-26 " stacja obsługi technicznej ",
D-26a " wulkanizacja ", D-26b " myjnia ",
D-26c " toaleta publiczna ",

(umieszczony w dolnej części znaku napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach)
D-26d " natrysk ",
D-27 " bufet lub kawiarnia ", D-28 " restauracja ",
D-29 " hotel (motel) ", D-30 " obozowisko (kemping) ",
D-31 " obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep ", D-32 " pole biwakowe ",
D-33 " schronisko młodzieżowe ", D-34 " punkt informacji turystycznej ".


D-34a

Znak D-34a " informacja radiowa o ruchu drogowym " informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.D-35

D-35a

D-36

D-36a

       Znaki :

D-35   " przejście podziemne dla pieszych ",
D-35a " schody ruchome w dół ",
D-36   " przejście nadziemne dla pieszych ",
D-36a " schody ruchome w górę "


informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.D-37

D-38

Znak D-37 " tunel " oznacza wjazd do tunelu;

wyjazd z tunelu oznaczony jest znakiem D-38 " koniec tunelu ".D-39

      Znak

D-39 " dopuszczalne prędkości "
informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Polski.

Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami podające informacje o obowiązujących na terytorium Polski przepisach ruchu drogowego.D-40

Znak D-40 " strefa zamieszkania " oznacza wjazd do strefy zamieszkania.

Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.


D-41

Znak D-41 " koniec strefy zamieszkania " oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.D-42

Znak D-42 " obszar zabudowany " oznacza wjazd na obszar zabudowany.


D-43

Znak D-43 " koniec obszaru zabudowanego " oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Uwaga :

Do dnia 31 grudnia 2005 r. zachowują ważność "stare" znaki drogowe wyznaczające obszar zabudowany. ( tablice z nazwą miejscowości w kolorze białym )D-44

D-45

Znak D-44 " strefa parkowania " oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata.

W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem :

  • postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty,
  • postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

Znak D-45 " koniec strefy parkowania " oznacza wyjazd z takiej strefy.


D-46

Znak D-46 " droga wewnętrzna oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej;
napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę drogi.


D-47

Znak D-47 " koniec drogi wewnętrznej " oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną.D-48

Znak D-48 " zmiana pierwszeństwa " uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu;

umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7


A-5

A-7D-49

Znak D-49 " pobór opłat " uprzedza o miejscu, w którym pobierane są opłaty za przejazd.